Kiadók

A 30. Szent István Könyvhéten résztvevő kiadók: (A kiadókról bővebben)Székhely
AGAPÉ KIADÓSzeged

1977 karácsonyától megjelenik az alapítónak Harmath Károly OFM- nek fáradozásával az AGAPÉ folyóirat első száma.
1982-1991 időszakban a Krscanska Sadasnjost zágrábbi kiadó magyar részlegévé válik.
1990-től az Agapé átveszi a Hitélet folyóirat megjelentetését, melynek addigi főszerkesztője +Huzsvár László Nagybecskerek püspöke volt. Szegeden 1992-ben kezdi meg működését.
Kiadványaink a nagy bibliai kommentároktól és teológiai szakirodalomtól kezdve, az életrajzok, lelkiségi elmélkedések, történelem, nevelő –oktató, gyerekirodalmon keresztül széles tömegeket szólít meg. Célunk a keresztény szellemiségű kiadványok minél szélesebb körű terjesztése. Olyan vallási könyveknek kiadója, amelyeket az olvasó mindig szívesen és érdeklődéssel vesz a kezébe, mert tudja, hogy éppen a szeretet erényének növekedésére talál bennük ösztönzést.
DON BOSCO KIADÓBudapest
A szalézi rend "Szalézi Művek" néven Rákospalotán üzemeltetett egy kiadót 1950-ig. Amikor a rendeket feloszlatták, a Kiadó mellett működő jól felszerelt nyomdát és nyomdaipari szakiskolát is beszüntették, államosították és a felszerelést elkobozták, amiért a rendszerváltás után semmilyen kárpótlást nem kaptak a szaléziak. 1996-ban újból elkezdték a Don Bosco által kijelölt cél, a családi és plébániai, iskolai, ifjúsági és nevelői vallásos alapkönyvek kiadását. Évente több új könyvet jelentetnek meg a katolikus könyvpiacon.
Mostanáig közel 220 kiadvány jelent meg a Don Bosco Kiadó égisze alatt, ezek közül a legtöbb gyerekek, fiatalok, illetve szülők számára készült, a hitbe való bevezetést és az elmélyedést segítő kiadvány. http://szaleziak.hu
ECCLESIA SZÖVETKEZETBudapest
Az Ecclesia Szövetkezetet 155 katolikus pap 1951. szeptemberében alapította meg. Az elfogadott alapszabály szerint a szövetkezet célja, hogy az egyházközösségeket, plébániákat, papságot, valamint a híveket kegyszerekkel és segédeszközökkel, valamint liturgikus könyvekkel, nyomtatványokkal ellássa. Az Ecclesia Szövetkezet 1958 óta foglalkozik könyvkiadással. A vallásos, lelki irodalom mellett nálunk jelent meg először a Liturgikus lexikon, a Szántó Konrád féle három kötetes Egyháztörténelem, de az Ecclesia Kiadó jelentette meg a nagy bencés teológus és természettudós, Jáki Szaniszló könyveit is magyar nyelven. http://ecclesia.hu
ETALON FILM KIADÓBudapest
Kiadónk 2006-ban alakult azon célkitűzéssel, hogy az egyetemes értékek körébe tartozó, fontos erkölcsi üzeneteket, mondanivalókat hordozó filmek és könyvek kiadásával foglalkozzon. Legfőbb törekvésünk a keresztény kultúra értékeinek megóvása, népszerűsítése, közkinccsé tétele, valamint a pozitív mintát és példát adó kiemelkedő emberek életének megismertetése. Kiadónk szervezi meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban évente megrendezésre kerülő Keresztény Film- és Könyvnapokat (KFKN). http://keresztenyfilmek.hu
HARMAT KIADÓBudapest
A Harmat Kiadó egyetemista és főiskolás diákok kezdeményezésére jött létre 1990-ben. Az alapítók elsődleges célja az volt, hogy színvonalas irodalommal lássák el a kereszténység iránt érdeklődőket, illetve úgy segítsenek hitbeli és életvezetési kérdésekben, hogy megőrizzék a hit személyességét és egyben igényességét is. A Kiadó hosszú utat járt be megalakulása óta; számos műfajjal, témával és feladattal bővült a profilja, miközben igyekezett ezt a sokszínűséget egy közös összetartó erő alá hozni. Ennek köszönhetően született meg a következő elképzelés, amely mára már egyfajta vezérfonálnak is tekinthető: „Az egészséges kapcsolatok szolgálatában.” Ezt a kapcsolatok három dimenziójának vizsgálatával és közelebb hozásával kívánja megvalósítani: kiadványaival az Istenhez, az embertársainkhoz és az önmagunkhoz fűződő viszony ápolására koncentrál. http://harmat.hu
JEL KIADÓ
Budapest
A JEL Könyvkiadót 1993-ban hozta létre Csanád Béla pap, teológus, költő, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) első elnöke, azzal az elképzeléssel, hogy a KÉSZ-be tömörült írók, tudósok, művészek publikálhassanak. Erre akkoriban többségüknek nem volt lehetősége, vagy munkásságuk még nem volt széles körben ismert, ám nyilvánosságot érdemelt volna. Az alapcélkitűzés továbbra sem változott, amely a könyvkiadó alapítójának hitvallását tartja szem előtt: kiadónk missziós feladatot lát el, szellemileg és lelkileg is nívós könyvek megjelentetésére törekszünk. Azt szeretnénk, hogy a kiadványaink révén jobban megismerjék a keresztény értékeket a hívők, de az istenkeresők, sőt azok is, akik nem hisznek, de érdeklik őket a vallási kérdések. Ezt tükrözi nevünk is: Jel-lé”, fáklyává szeretnénk válni a világban. http://jelkiado.hu
JEZSUITA KIADÓBudapest
http://jezsuitakiado.hu
KAIROSZ KIADÓBudapest
E különös hangzású szó a görög filozófiában az időnek azt a kritikus pillanatát jelenti, amikor a körülmények miatt az embernek történelmi döntést kell hoznia. A fogalmat a kereszténység is átvette, s az Újszövetség görögül ránk maradt szövegei az "üdvösség ideje", az "idők teljessége" kifejezésére használják. http://kairosz.hu
KÁLVIN KIADÓBudapest
A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. A Református Sajtóosztály (1948–1992) jogutódjaként, a Magyarországi Református Egyház intézményeként a magyar nyelvű protestáns Biblia és a református egyház életéhez és missziójához szükséges kiadványok kiadója és terjesztője. Küldetésünkből adódóan nem szűkítjük le lehetséges olvasóközönségünket: gyermektől idősig, a hitben jártastól a Bibliával még csak ismerkedőig, a lelkésztől és teológustól a presbiterig és a betegágyban fekvő gyülekezeti tagig mindenkinek szeretnénk olvasnivalót kínálni. Kiadványaink többsége az egyházon kívüli vagy nem református felekezetű olvasókat is meg kívánja és meg tudja szólítani. http://kalvinkiado.hu

KORDA KIADÓKecskemét
Mindenek Szívének, azaz Jézus Szívének ajánljuk, szenteljük dolgainkat szeretettel! – ezzel a programadó névvel indította útjára P. Bíró jezsuita atya közel száz évvel ezelőtt a KORDA könyv-, kegytárgy- és papírkereskedés üzleteit és a kiadót, amely a korabeli Magyarország katolikus sajtóapostolkodásának jelentős eszközévé vált. A Kordában elkötelezett apostolnők dolgoztak és dolgoznak ma is: „a Testvérek”, régebbi néven a „Népleányok” – vagyis a Jézus Szíve Társasága tagjai, világi munkatársakkal együttműködve.
A Kiadó az újraindulás óta, 1990-től elsősorban jezsuita lelkiségi irodalmat jelentet meg, valamit a hagyományokat követve forgalmaz hitéleti könyveket, lelkigyakorlatos elmélkedéseket, pszichológiai-spirituális életvezetési segítséget nyújtó irodalmat, imakönyveket, imafüzeteket, valamit gyermekeknek és felnőtteknek szóló szépirodalmat és pedagógiai, illetve teológiai jellegű műveket.  http://kordakonyv.hu
L’HARMATTAN KIADÓBudapest
http://harmattan.hu
LAZI KIADÓSzeged
A LAZI Könyvkiadó két évtizedes múltra tekinthet vissza. Ez idő alatt több száz könyv kiadásával igyekeztünk az olvasóközönség igényeinek megfelelni. Kínálatunkban elsősorban a külföldi és magyar klasszikus és kortárs szépirodalmi alkotások szerepelnek. Ezen belül külön csoportot képeznek a magyar történelem izgalmas időszakait tárgyaló történelmi regények. „Füveskönyveinkkel” jeles személyiségek megfontolásra érdemes gondolatait tesszük közkinccsé, időnként egy téma köré csoportosítva. A Szent II. János Pál, Kalkuttai Szent Teréz Anya, Ferenc pápa, valamint Böjte Csaba testvér gondolatait, életbölcsességét tartalmazó kötetek értékes olvasmányt jelentenek minden embernek, hívőnek és nem hívőnek egyaránt. http://lazikiado.hu
LUTHER KIADÓBudapest
A Luther Kiadó a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos könyv- és lapkiadással foglalkozó szervezete. Mindannyiunk lelki és szellemi táplálékául szolgáló, kereszténységünk hétköznapi megéléséhez ajánlott, a hitéletben nélkülözhetetlen spirituális, lelkiségi irodalmak, az evangélikus lelkészek, teológusok továbbképzése céljából a legfrissebb hazai és külföldi tudományos szakteológiai irodalmak, és az evangélikus hittantanítást végző oktatási intézmények számára hittankönyvek és tanári kézikönyvek, az evangélikus ifjúság neveléséhez szükséges iskolai anyagok jelennek meg kiadásunkban. http://lutherkiado.hu
MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNYBudapest
A Magyar Bibliatársulat Alapítványt a magyarországi protestáns és ortodox egyházak hozták létre a magyar nyelvű Biblia ügyének szolgálatára. Ez az egyszerűen megfogalmazható cél sok területet foglal magába: a Biblia szövegének gondozását, fordítását és kiadását, a Biblia terjesztését határainkon belül és kívül egyaránt, valamint a Biblia megértését segítő irodalom kiadását is. A Bibliatársulat egyúttal része a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies), amely a különböző nemzeti Bibliatársulatok munkáit koordinálja. http://bibliatarsulat.hu
MAGYAR NAPLÓBudapest
A Magyar Napló a Magyar Írószövetség havonta megjelenő irodalmi folyóirata, amely mellett könyvkiadó is működik. A rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek mellett rendre jelenteti meg tehetségüket bizonyító fiatal szerzők könyveit is, mind az anyaországból, mind a határon túlról.https://magyarnaplo.hu/
MARANA THA KIADÓBudapest
A katolikus karizmatikus megújulás könyvkiadója
MARTINUS KÖNYV- és FOLYÓIRAT KIADÓSzombathely
A kiadó létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy a Szombathelyi Egyházmegye lelkipásztorainak írásait és az egyházmegye kincseit, épületeit, templomait bemutató dokumentumokat összegyűjtse, megjelentesse és azokat minél szélesebb körben – könyvkatalógusokban, az interneten – elérhetővé tegye az érdeklődök számára. Az újságokon és könyveken kívül zenei hanganyag és hangoskönyv kiadása is szerepel a tervek között.
PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG BENCÉS KIADÓBudapest - Pannonhalma
http://www.benceskiado.hu
SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLABudapest
A hittudományi főiskola hivatása szorosan kapcsolódik a „hívők hitérzékéhez”. Arra törekszünk, hogy segítsük a hallgatókban a „hívők hitérzékének” hiteles fejlődését, és hogy ők maguk is képessé váljanak arra, hogy ezt a hiteles részvételt másokban is elősegítsék, ki-ki a maga szerepének megfelelően. http://sapientia.hu
SZENT GELLÉRT EGYHÁZI KIADÓSzeged
http://www.egyhazikonyvek.hu
SZENT GELLÉRT KIADÓ ÉS NYOMDABudapest
Kiadói műhelyünk 1989 óta majdnem 700 könyvet jelentetett meg. "Szeretet és vidámság" - ez lehetne a jelmondatunk, mert valóban ennek jegyében igyekszünk tevékenykedni. Főleg a magyar lelkiségi irodalom kincseiből válogatunk, elmélkedési könyveket, lelki útmutatókat jelentetünk meg, és sok-sok lélektani, pszichológiai művet. Igen népszerűek a minden napra egy-egy bölcsességet kínáló köteteink, és a vallásos viccgyűjteményeink. Szerzőink közül megemlíthetjük Gyökössy Endrét, Futó Károly atyát, Kerényi Lajos atyát, Kránitz Mihály atyát, Kun Erzsébetet, Szent-Gály Katát.Kis újságunk, a Szeretet minden héten 10,000 olvasóhoz jut el: teljesen ingyenesen juttatjuk el kórházakba, idősekhez, plébániai közösségekhez, imacsoportokhoz. A hetilap terjesztésében azok az olvasóink segítenek, akiket már igazán a barátainknak mondhatunk. A Ferenciek udvarában található Könyvesboltunk nemcsak üzlet, hanem a szeretet találkozási pontja... http://szentgellertkiado.hu
SZENT ISTVÁN TÁRSULATBudapest
A Szent István Társulat 175 éve során nem csak könyvkiadóként működött, jelentős szerepet vállalt a magyar közoktatás, kultúra és tudomány szerteágazó területein. Tagjai közt olyan neves személyek tevékenykedtek, mint Eötvös József, Semmelweis Ignác, Liszt Ferenc vagy Deák Ferenc. Fő profilja azonban mindvégig a könyvkiadás maradt. A II. világháborút követő kényszerű alkalmazkodás éveiben csak folyamatos küzdelem árán sikerült a megjelentethető példányszámot fokozatosan növelni, míg végül 1989-ben, a rendszerváltozást követően a Társulat ismét fejlődésnek indult. A Kiadó hívta életre a Szent István Akadémiát, alapította a Stephanus Alapítványt, valamint a Stephanus-díjat, és a kiadó szervezésében kerül minden évben megrendezésre a Szent István Könyvhét.
A Szent István Társulat 1848-ban történt alakulásától kezdve máig folyamatosan, megszakítás nélkül létező, mindvégig ugyanazt a célt követő és ugyanazt a funkciót betöltő, s léte első pillanatától kezdve magát ugyanúgy nevezni kívánó legrégibb - mai értelemben vett - könyvkiadó intézmény Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében.
Kiadónkat a Magyarországért Alapítvány 2001-ben Magyar Örökség-díjjal tüntette ki. http://szit.katolikus.hu
TINTA KÖNYVKIADÓBudapest
A TINTA Könyvkiadó magyar tulajdonú nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. Jelenleg 680 kiadványa van. Évente 40-45 könyvet jelentet meg. Székhelye Budapest. A legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó örömmel jelentet meg színvonalas nyelvészeti szakmunkákat.
MAGYAR KURÍR – ÚJ EMBERBudapest
https://ujember.hu
ÚJ VÁROS KIADÓBudapest
A kiadó a Fokoláre Mozgalom támogatására létrehozott közhasznú alapítvány. A Fokoláre Mozgalom célja a keresztény értékek megvalósítása a társadalomban az egyetemes testvériség szellemében, a párbeszéden alapuló szemlélettel. Az Alapítvány 1993. évi létrejötte óta foglalkozik lap-és könyvkiadással. Elsősorban a Chiara Lubich (a mozgalom alapítója) és az ő lelkiségéhez kötődő szerzők lelki írásait adja ki, emellett tanácsadó jellegű könyveket jelentet meg elsősorban családok és fiatalok számára. Az utóbbi évben más aktuális társadalmi témákkal is foglalkozni kezdett. Színes magazinja, az Új Város 2017-től kéthavonta jelenik meg 36 oldal terjedelemben. 2011 óta elérhető az on-line internetes oldala is http://www.ujvarosonline.hu címen.
VIGILIABudapest
A folyóiratot 1935-ben alapította a magyar neokatolikus mozgalom néhány kiemelkedő képviselője, Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi László. Céljuk az volt, hogy a kultúra és a hit találkozását, a katolikus szellemű irodalom megújulását és a magyar katolikus egyház korszerűsödését előmozdítsák. A Vigilia ma is az aktív keresztény értelmiség lapja, amely igyekszik hozzájárulni az országot leginkább érintő társadalmi és politikai, kulturális és eszmei kérdések keresztény szellemű tisztázásához, s próbálja életre kelteni az elmúlt évtizedekben háttérbe szorított emberi és keresztény életértékeket, újra megalkotva hitnek és kultúrának szintézisét. Változatlan missziója a mai napokban az, hogy gyors változások közé kényszerült világunkban őrizze keresztény értékeinket, és szembesítse korunkkal. http://vigilia.hu
ZSUFFABudapest