Stephanus-díj

A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja. 1993-tól az évente megrendezett Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján kerül átadásra a Társulat fővédője és az Alapítvány elnöke által, irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén.

A díjat 1993-tól napjainkig 64 személy nyerte el.

Az idei nyertesek

Teológiai és Irodalmi kategória

Barsi Balázs OFM
Barsi Balázs OFM
Teológia

Kitüntetések, pályadíjak:

2005 – Sióagárd díszpolgára
2011 – Sümeg díszpolgára
2011 – Veszprém megye Érdemrendje
2012 – A Magyar Érdemrend lovagkeresztje
2016 – A Magyar Érdemrend középkeresztje
2017 – Fraknói Vilmos-díj
2018 – Márton Áron-emlékérem
2019 – Széchenyi-díj
2022 – Magyar Örökség-díj

Életrajz

Ferences szerzetes, pap, hitszónok, ny. gimnáziumi és teológiai tanár. Barsi Balázs 1946. január 5-én született Sióagárdon (Tolna vm.); keresztneve: István. 1960-tól a győri bencés gimnázium diákja volt, majd 1964-ben belépett Szent Ferenc rendjébe: a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány novíciusa lett Esztergomban. Rendi neve: Balázs. 1965-től Budapesten, a Ferences Hittudományi Főiskolán folytatott teológiai tanulmányokat, ezzel párhuzamosan az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt, ahol magyar–orosz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1968. szeptember 15-én tett ünnepélyes örökfogadalmat. 1971. augusztus 8-án szülőfalujában szentelték pappá. 1972-től az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanáraként és kollégiumi nevelőként tevékenykedett. Orosz nyelvet, később hittant tanított; ez idő alatt többször beválasztották a rendtartomány vezetőségébe. 1975-től – kétéves megszakítással – tanári munkája mellett több mint húsz esztendőn át volt novíciusmagiszter. 1980-tól két éven keresztül biblikus tanulmányokat folytatott a Strasbourgi Egyetemen (Université de Strasbourg); itt írta francia nyelvű doktori értekezését a gazdag ifjúról szóló evangéliumi történet exegéziséből. 1982-től, korábbi megbízatásai mellett főiskolai tanárként biblikus tárgyakat és liturgikát tanított Budapesten, a Ferences Hittudományi Főiskolán, valamint a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia levelező tagozatán. 1991-ben kezdte meg adventi és nagyböjti konferenciabeszéd-sorozatát a pesti ferences templomban, mely napjainkban is nagy sikerrel zajlik. Igehirdetései, amelyek kezdetben magnókazettákon terjedtek, később nyomtatásban is megjelentek. A katolikus rádió- és televízióműsorok rendszeres szereplője. 1993-ban a noviciátussal együtt Esztergomból Szécsénybe költözött, ahol hamarosan házfőnök lett. 1995-től a Zeneakadémia (ma: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) óraadó tanáraként katolikus liturgikát oktat az egyházzene szakos hallgatóknak. 1997-ben Sümegre helyezték, ahol lelkigyakorlatos központot hozott létre. 2005-től egy éven át, a két magyarországi ferences rendtartomány egyesítéséig a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány provinciálisa volt. Provinciálisként 2006-ban megáldotta a világ első Newman-templomát, melyet a sümegcsehi szőlőhegyen építtetett. A következő években az új kegyhelyen vendégházat, szabadtéri misézőhelyet, valamint keresztutat és keresztúti kápolnát létesített. 2021-ig a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegyhely templomigazgatója, a sümegcsehi Newman-templom és emlékhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor volt.

Főbb művei

 1. Úrjövet. Adventi gondolatok. Márton Áron Kiadó, Budapest 1992.
 2. A megkísértés misztériuma Elmélkedések a Mk 1,12–13-ról, Márton Áron Kiadó, Budapest 1992.
 3. Adventtől Pünkösdig Konferenciabeszédek a pesti ferenceseknél az 1994-es egyházi évben, EFO, Budapest 1994.
 4. Bosco Szent János (Az Életszentség Mesterei 1), EFO, Budapest 1995.
 5. A szeretet misztériuma Elmélkedések az Énekek énekéről, EFO, Budapest 1996. – E könyv első részének átdolgozott kiadása: „Tégy engem szívedre pecsétnek”, Sümeg, 2003. Második részének átdolgozott kiadása: „Szerelmes szellők suttogása.” A lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint, Sümeg, 2004; második kiadás: Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék 2014.
 6. A Bárány menyegzője Elmélkedések a Jelenések könyvéről, EFO, Budapest 1997. – Átdolgozott kiadása: „Neked adom az élet koronáját.” A Jelenések könyvének magyarázata. Sümeg, 2005; második átdolgozott kiadás: Kecskemét, 2014.
 7. Az egyszülött Fiú Elmélkedések Jézus életéről, EFO, Budapest 1997. – E könyv válogatott fejezetei alapján: Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről, Sümeg, 2004; átdolgozott és bővített kiadások: Kecskemét, 2011, 2014.
 8. Hitünk foglalata Az Apostoli hitvallás magyarázata, EFO, Budapest 1998; további, javított kiadások: Sümeg, 2003; Kecskemét, 2010
 9. Örökké megmarad A Szeretethimusz magyarázata, EFO, Budapest 1998; második, javított kiadás: Sümeg, 2003; német nyelven: Sie bleibt in Ewigkeit. Ein Kommentar zum Hohelied der Liebe des Heiligen Paulus, ford. ifj. Csernohorszky Vilmos, Magyart, Budapest é. n
 10. A teremtő Lélek Elmélkedések a Szentlélekről, EFO, Budapest 1999. – E könyv válogatott fejezetei alapján: A Lélek ajándékai, Kecskemét, 2011; Újjáteremtő Lélek, Kecskemét, 2014.
 11. Húsvéti stációk Találkozások a Feltámadottal (Szedő Dénes versfordításának felhasználásával, Xantus Géza illusztrációival), Új Ember, Budapest 2000.
 12. Az irgalmas Atya Sümeg, 2001. – A könyv első négy fejezetének átdolgozott változata: Az irgalmasság misztériuma. Elmélkedések a Lk 15, 11–32 alapján, Kecskemét, 2011
 13. John Henry Newman (Az Életszentség Mesterei 2), Sümeg, 2001. – Bővített és átdolgozott kiadások: „Jó Fény, vezess!” Boldog John Henry Newman lelkisége, Newman Központ, Budapest 2010; „Nem vétkeztem a világosság ellen.” Szent John Henry Newman üzenete a XXI. század embere számára, Newman Központ – Szent Gellért Kiadó, Budapest 2020.
 14. Krisztus a mi reménységünk Elmélkedések a keresztény reményről, Sümeg, 2002. – E könyvből kiemelve: A remény 10 szava. A Tízparancsolat a keresztény remény tükrében, Kecskemét, 2013. – A Hitünk foglalata, az Örökké megmarad és a Krisztus, a mi reménységünk c. kötetek anyaga egyben: „Most megmarad e három.” Elmélkedések a három isteni erényről, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2018.
 15. Jézus pere Sümeg, 2008.
 16. „És az Ige testté lőn.” Elmélkedések és imádságok Karácsony misztériumáról, Sümeg, 2008. – Bővített és átdolgozott kiadás: 2013. Újabb átdolgozott kiadás: „Gyermek született nékünk”, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2019.
 17. Hét szó a kereszten (Könyvfejezet Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásaival egy kötetben), szerk. Frenyó Zoltán, Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2010.
 18. 13 kérdés a családról (Balázs atya válaszol 1) Kecskemét, 2011; második, javított kiadás: 2012.
 19. 13 kérdés a végső napokról (Balázs atya válaszol 2), Kecskemét, 2011.
 20. 13 kérdés a liturgiáról (Balázs atya válaszol 3), Kecskemét, 2011.
 21. 13 kérdés a gyónásról (Balázs atya válaszol 4) Kecskemét, 2013.
 22. Ádám és Éva (Balázs atya a Biblia szentjeiről 1), Kecskemét, 2011.
 23. Jézus 33 szava Kecskemét, 2012; német nyelven: 33 Worte Jesu, Miriam-Verlag, 2018.
 24. „Új lendület.” A Ferences Világi Rend regulájáról (A Ferences Világi Rend tagjainak 2011–12-ben tartott lelkigyakorlat szerkesztett változata), FVR Országos Tanácsa, Budapest 2013.
 25. Aranymisés áldással Sümegi Ferences Rendház, Sümeg 2021.
 26. A forrástól az óceánig – sodrásba kerülve Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest 2021.
 27. Mélység a mélységet 1–4. Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára (közösen Telek Péter-Pállal), EFO, Budapest 1998–1999.
 28. Magasság és mélység 1–4. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára (közösen Telek Péter-Pállal), Sümeg, 1999–2002.
 29. A szentek útja a szeretet útja Gondolatok az esztendő minden napjára, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2020.
 30. Mi dolgunk a világon? Mindennapra egy mély gondolat, hogy lelki magasságokba emelkedhessünk, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2021.
 31. „Szólj, Uram…” 1–4. Szentírási elmélkedések minden napra a görögkatolikus olvasmányrend szerint, Görögkatolikus Metropólia, Debrecen 2019.
 32. Krisztus békéje Naplótöredékek egy ferences kolostorból, Szécsény, 1996. – Átdolgozott, bővített kiadása: Krisztus békéje. Egy ferences novíciusmester naplójából, Kecskemét, 2010.
 33. Énekemmé lettek igazságaid Telek Péter-Pál Beszélgetőkönyve, Sümeg–Kecskemét, 2009.
 34. Világ Világossága A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány jubileumi kiadványa a honfoglalás 1100 éves évfordulója tiszteletére (közösen Pétery Balázs fotóművésszel), EFO, Budapest 1996.
 35. Boldog John Henry Newman templom, Sümegcsehi Reprezentatív elmélkedő album John Henry Newman bíboros boldoggá avatásának tiszteletére (közösen Udvardi Erzsébet festőművésszel), Patrióták a Közjóért Egyesület, Budapest 2010.
 36. Beszédes képek Az esztergomi ferences rendház Szent Ferenc-táblaképeihez írt elmélkedések fr. Tokár János igazgató 55. születésnapja és intézményvezetői tevékenysége megkezdésének 15. évfordulója alkalmából, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom 2012.
 37. Szombat esti elmélkedések Diákoknak tartott elmélkedések Giotto Szent Ferenc freskóival és azok elemzésével (közösen Keppel Márton művészettörténész hallgatóval), Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom 2012.
 38. Barsi Balázs Breviárium Ünnepi kötet Balázs atya 70. születésnapja alkalmából, igehirdetésének 70 szavával, Kecskemét, 2015.
Lackfi János
Lackfi János
Irodalom

Kitüntetések, pályadíjak:

1992 – Gérecz Attila-díj
1997 – A kárpátaljai Pánsíp folyóirat és az Írószövetség szonettpályázatának fődíja
1997 – Az Első Soproni Bordalverseny Különdíja
1998 – A Société des Gens de Lettres Illyés Gyula-díja
1999 – A belga Kulturális Minisztérium Műfordítói Díja
2000 – A Kortárs Irodalmi Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörösmarty-pályázatának díja
2000 – József Attila-díj
2001 – Déry Tibor-díj
2004 – Év Gyermekkönyve díj
2009 – Európai Költészeti Akadémia Pegazus-díja
2010 – Vilmos-díj
2010 – Janikovszky Éva-díj
2013 – Prima Primissima díj
2021 – Magyarország Babérkoszorúja díj

Életrajz

Lackfi János író, költő, műfordító 1971-ben született Budapesten. Nyolcvan könyve jelent meg, versek és prózák, fele felnőtteknek, fele gyerekeknek. Negyvenkét kötetet fordított franciából. Megzenésített verseiből tíz CD-nyi anyag készült, Lovasi András, Malek Andrea, Herczku Ágnes, a Kaláka és mások előadásában. Tárcanovellái, esszéi, jegyzetei jelennek meg évek óta rendszeresen az online, illetve offline sajtó legkülönbözőbb orgánumaiban, a hvg.hu-n, a Nők Lapjában, a Képmásban, a bárkaonline-on, az Indexen, a Telexen. Humoros identitásesszé-kötete, a negyvenezer példányban elkelt Milyenek a magyarok? angol, vietnami és bolgár fordításban is megjelent. Jelentős könyvsikernek számít a tizenkétezer példányban eladott, klasszikus magyar gyerekversek átiratait tartalmazó, Vörös Istvánnal közösen jegyzett Apám kakasa, illetve az interneten is népszerű, hittel kapcsolatos verseket tartalmazó, tizenhatezer olvasóhoz eljutott #Jóéjtpuszi. Tíz dráma szerzője, Hinták című darabjával elnyerte a Dramaturgok Céhe Vilmos-díját. A mű számos helyen színpadra került, Peremartoni Krisztina és Soltész Bözse, illetve Tarjányi Krisztina és Molnár Enikő előadásában. A Csipkerózsa mesejátékot a Budapest Bábszínházban, A dühös lovag címűt a debreceni Csokonai Színházban játszották sikerrel. Drámaíróként Örkény-, NKA- és Katona József-ösztöndíjas, legújabb darabjának, a Medvelesnek a bemutatója a küszöbön áll. Gyermekversei tankönyvekben is olvashatók, gyakran kerülnek elő szavalóversenyek repertoárján. Kétszer elnyerte az Év gyerekkönyve-díjat (A buta felnőtt, 2004; Kövér Lajos aranykeze, 2008), Janikovszky Éva-díjas (2010). Két kortárs gyermekirodalmi antológiát szerkesztett (Aranysityak, 2010; Nini néni és a többiek, 2011). Író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák alkalmával bejárta az egész országot és a Kárpát-medencét, tizenkétszer „kerülte meg a Földet” határainkon belül. Összesen körülbelül 120 000 felnőtt és mintegy 80 000 iskolás előtt beszélt irodalomról, költészetről.  Egyes műveit tizenöt nyelvre fordították le, Bulgáriában elnyerte az Aleko Konsztantinov-díjat. Fesztiválokon, könyvvásárokon, konferenciákon, találkozókon képviselte Magyarországot többek között Pekingben, Algírban, Sydneyben, Isztambulban, Moszkvában, Los Angelesben, Montreálban, Genfben, Párizsban, Brüsszelben, Colmarban, Prágában, Medanában, Szöulban. A Kaláka együttes műsorát francia nyelven kommentálva fellépett Clunyben, Strasbourgban, Brüsszelben, Corrensben és a párizsi Sorbonne-on. Tizennegyedik éve minden nyáron a Kaláka Versudvar házigazda-szervezője Gryllus Dániellel közösen a kapolcsi Művészetek Völgyében. Tizenhét évig tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának francia tanszékén. Oktatott tizenkilencedik és huszadik századi francia irodalmat, frankofón irodalmakat, műfordítást, de más tanszékekre áttanítva világirodalmat, kortárs magyar irodalmat is. Vörös István kollégájával együtt hozták létre az első akkreditált, négy féléves Kreatív Írás képzést, melynek struktúráját később számos más felsőoktatási intézmény átvette. Idestova két évtizede foglalkozik íróképzéssel, 2013 óta vezeti a Lackfi Kreatív Írás kurzust, melynek alkalmai korábban évekig a Marczibányi téi Művelődési Központban zajlottak, 2019 óta viszont online formában folytatódnak, 2-300 résztvevővel. A szép sikereket elérő, rendszeresen pályázatokat nyerő, publikáló, saját kötettel rendelkező tanítványok évek óta offline táboron is részt vehetnek, és a legjobb munkáik félévente elhangzanak az improvizatív színházat játszó Momentán társulattal közös Szóbanforgó-estek alkalmával. Egy-egy gyakorlatias kézikönyve is napvilágot látott, Hogyan írjunk verset? (2020) címmel felnőtteknek, Titkos versműhely címmel gyerekeknek (szerzőtárs: Molnár Krisztina Rita, 2019). Több mint másfél évtizedig a Nagyvilág világirodalmi folyóirat francia és frankofón irodalmi szerkesztőjeként tevékenykedett, a versrovatot is vezette. Több mint kétszáz francia, illetve nyolcvan belga szerző munkáiból fordított antológiákba, folyóiratokba, kötetekbe. Drámafordításait (Racine, Marivaux, Lesage, Maeterlinck) több budapesti színház tűzte műsorára. Francia, belga, kanadai, svájci, luxemburgi irodalmi különszámokat, tematikus blokkokat szerkesztett számos lap, többek között a Parnasszus, a Magyar Napló, a Forrás, az Enigma hasábjain. Több műfordítás-antológiát szerkesztett, Proust-különszámot válogatott, sajtó alá rendezte Molière összes drámájának új kiadását. Számos portréfilm készült róla és számtalan interjú vele a legkülönfélébb médiumokban. Egy évtizedig résztvevőként, majd műsorvezetőként működött közre a Lyukasóra című költészeti műsorban, olyan legendás pályatársak társaságában, mint Lator László, Várady Szabolcs vagy Szabó T. Anna. Fél évig önálló, zenés irodalmi műsort vezetett és szerkesztett a Duna Televízióban Penge címmel, további félévig napi rendszerességgel jelentkezett az 1Könyv adásával. Jegyzeteiből évekig olvasott fel a Katolikus Rádióban, a Petőfi, illetve a Klasszik Rádióban. 2003-tól 2011-ig a Műfordítók Egyesülete elnökségi tagja volt, aktív részt vállalt az akkor frissen alapított szakmai szervezet csatlakozásában a brüsszeli székhelyű CEATL-hez (Európai Műfordítószervezetek Szövetsége). Évekig tagja volt az Európai Unió könyves, majd kulturális pályázatait elbíráló, brüsszeli székhelyű zsűrinek. Facebook-oldalának több mint 120 000 követője van, havi többszázezres eléréssel. Legnépszerűbb bejegyzése másfélmillió emberhez jutott el. Zsámbékon él feleségével, hat gyermeke és öt unokája van.

Főbb művei

 1. Magam KÉZirat Kiadó, Budapest 1992.
 2. Hosszú öltésekkel Tevan, Békéscsaba 1995.
 3. Illesztékek Tevan, Békéscsaba 1998.
 4. Öt seb Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 2000.
 5. Elképzelhető Nagyvilág, Budapest 2001.
 6. Két csavart szaltó Ister, Budapest 2002.
 7. Hófogók Ister, Budapest 2003.
 8. A buta felnőtt Versek, Móra, Budapest 2004.
 9. Hőveszteség Palatinus, Budapest 2005.
 10. Kövér Lajos színre lép. Meseregény General Press, Budapest 2007.
 11. Halottnéző Noran, Budapest 2007.
 12. Kövér Lajos aranykeze. Meseregény Noran, Budapest 2008.
 13. Domboninneni mesék Móra, Budapest 2010.
 14. Átváltozós mesék Cartaphilus, Budapest 2011.
 15. Karácsonyi vándorok Móra, Budapest 2011.
 16. A legnehezebb kabát Helikon, Budapest 2011.
 17. Élő hal Helikon, Budapest 2011.
 18. Csak úszóknak Helikon, Budapest 2012.
 19. Milyenek a magyarok? Helikon, Budapest 2012.
 20. Milyenek MÉG a magyarok? Helikon, Budapest 2013.
 21. Három a magyar igazság Helikon, Budapest 2014.
 22. Szakimesék Kolibri, Budapest 2014.
 23. A világ legrövidebb meséi Móra, Budapest 2014.
 24. Belvárosi gyümölcsök Pagony, Budapest 2015.
 25. Verslavina Athenaeum, Budapest 2016.
 26. Egy a ráadás Helikon, Budapest 2016.
 27. Öt seb Szent István Társulat, Budapest 2016.
 28. Szerelmi nyomozás Ifjúsági regény, Scolar, Budapest 2016.
 29. Csavard fel a szöveget! (közösen Vörös Istvánnal), Athenaeum, Budapest 2017.
 30. Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta (közösen Vörös Istvánnal), Helikon, Budapest 2017.
 31. Szóvihar Helikon, Budapest 2017.
 32. Dombontúli mesék (14 kötet), Kossuth, Budapest 2016–2017.
 33. Emberszabás Helikon, Budapest 2018.
 34. Tizenöt Korniss Dezső-vers Szépművészeti Múzeum, Budapest 2018.
 35. Levágott fül Helikon, Budapest 2018.
 36. Mi az öröm? Versek Lesznai Anna nyomán, Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred 2019.
 37. Száll a kakukk a fészre Helikon, Budapest 2019.
 38. Életem első könyve Pagony, Budapest 2020.
 39. Jóság néni csokija Kálvin János Kiadó, Budapest 2020.
 40. Igaz mese a karácsonyról Cerkabella, Szentendre 2020.
 41. Van tüzed? Szent István Társulat, Budapest 2020.
 42. Százérintő Móra, Budapest 2021.
 43. Igaz mese a Mikulásról Cerkabella, Szentendre 2021.
 44. Dupla medve Versgyári költemények POKET, Komárom 2021.
 45. #Jóéjtpuszi Harmat, Budapest 2021.
 46. Igaz mese a húsvétról Cerkabella, Szentendre 2022.
 47. Karácsonyváró Harmat Kiadó, Budapest 2022.
 48. #Jóéjtpuszi2 Harmat, Budapest 2022.
 49. Igaz mese a keresztelésről Cerkabella, Szentendre 2023.
 50. Aranyalma, zsák zsizsik Móra, Budapest 2023.
 51. Rocky Helikon, Budapest 2023.
 52. Bejgliköztársaság Helikon, 2023.
 53. Esőtánc Szóvihar, 2023.
 54. Sistergő zsoltárok Harmat, Budapest 2023.
 55. Keresgélők imakönyve POKET, Komárom 2023.
 56. A visszakapott emberarcok keresztútja Szent István Társulat, Budapest 2023.