Stephanus-díj


Warning: Undefined variable $out in /var/www/szentistvankonyvhet.hu/public_html/wp-content/mu-plugins/index.php on line 307

A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja. 1993-tól az évente megrendezett Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján kerül átadásra a Társulat fővédője és az Alapítvány elnöke által, irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén.

A díjat 1993-tól napjainkig 54 személy nyerte el.

Az idei nyertesek

Teológiai és Irodalmi kategória

Dr. Hal’ko József
Dr. Hal’ko József
Teológia

Kitüntetések, pályadíjak:

2009 – Pápai káplán
2012 – Serrai címzetes püspök, a Pozsonyi Főegyházmegye első segédpüspöke
2012 – A Külföldön Élő Szlovákok Tanácsának és a Migránsok és Menekültek Tanácsának elnöke (Szlovák Püspöki Konferencia)
2012 – A Szlovák Püspöki Konferencia képviselője az Európai Püspöki Konfe-renciák Tanácsában (COMECE)
2013 – Egyetemi professzor

Életrajz

Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. a Pozsonyi Főegyházmegye római katolikus segédpüspöke, serrai címzetes püspök, a Pozsonyi Comenius Egyetem Római Katolikus Cirill és Metód Hittudományi Karának egyháztörténelem tanára, történész. Jozef Haľko 1964. május 10-én született Pozsonyban, az első pozsonyi görög-katolikus parókus unokájaként. Miután a szocialista rendszerben a gimnáziumi tanulmányait követően a teológiai karra benyújtott felvételi kérelmét többször is elutasították, a Pozsonyi Közgazdasági Főiskola hallgatója lett. Dolgozott munkásként a Pozsonyi Vízműveknél, és nevelőként egy szociális otthonban. 1990-ben kezdte el tanulmányait a Pozsonyi Comenius Egyetem Római Katolikus Cirill és Metód Hittudományi Karán. A Pápai Szent Kereszt Egyetemen (Pontificia Università della Santa Croce) fejezett be Rómában. 1994. július 4-én Mons. Ján Sokol nagyszombati érsek-metropolita a nagyszombati Keresztelő Szent János-katedrálisban pappá szentelte. 1997. október 1-jén kápláni kinevezést kapott a pozsonyi Szent Márton-dómba, és főpásztora megbízta a magyar anyanyelvű hívek lelkipásztori ellátásával. A Pozsonyi Comenius Egyetem Római Katolikus Cirill és Metód Hittudományi Karán az Egyház-történelem Tanszék vezetője is lett. Forgatókönyveket írt a Szlovák Televízió számára, Vatikánból sugárzott szentmiséket kommentált ugyanebben a televízióban, cikkeket jelentetett meg szakfolyóiratokban és a Radio Vaticana szlovák adása is rendszeresen közölte írásait. 2000-ben megvédte egyháztörténelemből írt doktori disszertációs munkáját a római Szent Kereszt Pápai Egyetemen és 2006-ban a Pozsonyi Comenius Egyetem Római Katolikus Cirill és Metód Hittudományi Karán az Egyháztörténelem Tanszék docense lett. 2008-tól az újonnan megalakult Pozsonyi Főegyházmegye mediális osztályát vezette, ahol szóvivőként is tevékenykedett. 2009-ben XVI. Benedek pápa „monsignore” címmel tüntette ki – kinevezte Őszentsége káplánjává. A 2009-es és 2010-es évben a Szent Márton-katedrális szentélye alatti feltárást koordinálta, amelynek eredménye Pázmány Péter sírjának azonosítása lett. 2013. február 21-én inaugurációs előadást tartott A pozsonyi Szent Márton katedrális szentélye alatti terek feltárása és Pázmány Péter bíboros sírjának azonosítása címmel, mely után a Comenius Egyetem Tudományos Tanácsa határozatával jóváhagyta a Hittudományi Kar Tudományos Tanácsának javaslatát egyetemi professzorrá való kinevezésére katolikus teológia szakon. Ivan Gašparovič, a Szlovák Köztársaság elnöke 2013. november 26-án egyetemi professzorrá nevezte ki. 2012. január 31-én XVI. Benedek pápa kinevezte a Pozsonyi Főegyházmegye első segédpüspökévé és serrai címzetes püspökké. 2012. március 17-én szentelte püspökké a pozsonyi Szent Márton katedrálisban Mons. Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita mint főszentelő. Társszentelői Mons. Mario Giordana, Szlovákia apostoli nunciusa és Jozef Tomko bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregáció nyugalmazott prefektusa voltak. 2012. március 21-én kinevezték a Pozsonyi Főegyházmegye általános helynökévé. A Szlovák Püspöki Konferencia Külföldön Élő Szlovákok Tanácsának és a Migránsok és Menekültek Tanácsának elnöke. 2012 novemberétől az SzPK képviselője az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsában (COMECE). Jozef Haľko püspök aktívan van jelen a közösségi médiában: a Facebook-on, Instagramon és YouTube-csatornával is rendelkezik, Biskup Jozef Haľko – oficiálna stránka néven. Egyperces címmel minden héten videót tesz közzé, amely rövid elmélkedés a következő vasárnapi evangélium egy-egy fontos gondolatáról, valamint megosztja hazai és külföldi lelkipásztori tevékenységét, a fontos egyházi eseményeket és a Katolikus Egyház történelmének érdekes kérdéseit is.

Főbb művei

 1. Tam, kde zomrel Peter Daka, Bratislava 1993.
 2. A Csehszlovák szakadár Katolikus Akció: Kommunista kísérlet a katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Esztergom–Piliscsaba 2004.
 3. Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia Lúč, 2004.
 4. Osudná sms-ka, Vydal Juraj Mrocek Bratislava, 2005.
 5. Dejiny lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave Lúč 2005. (Magyarul: A pozsonyi Mélyi úti Lourdes-i barlang története, Lúč, Bratislava 2005.)
 6. Modrý kostol: Dejiny Kostola sv. Alžbety v Bratislave Lúč, 2006 (Magyarul: A Kék templom. A pozsonyi Szent Erzsébet-templom története, METEM–Szent István Társulat, Budapest 2007.)
 7. Ave Crux: Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka Spolok sv. Vojtecha, 2006.
 8. Arcibiskupov zápas. Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša Spolok sv. Vojtecha, 2008.
 9. Dóm: Katedrála sv. Martina v Bratislave, fotografie: Mgr. Štefan Komorný Lúč, 2010.
 10. Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773 fotografie: Ľuboš Rojka, Dobrá kniha, 2015.
 11. Vznik bohosloveckej fakulty v Bratislave z hľadiska života jej prvého dekana Dr. Emila Funczika Univerzita Komenského, Bratislava 2016. (A Dóm. A pozsonyi Szent Márton katedrális című könyv 2010-ben az Év könyve lett, amelyért megkapta a Comenius Egyetem rektorának díját.)
Dr. Szovák Kornél
Dr. Szovák Kornél
Irodalom

Kitüntetések, pályadíjak:

1993 – Az MTA Ókortudományi Társaság Révay-díja
1997 – Az MTA Művészettörténeti Bizottsága Opus mirabile–díja
2004 – Akadémiai Díj
2015 – Fraknói-díj
2021 – Széchenyi-díj

Életrajz

Szovák Kornél a Vas megyei Sárváron született 1962-ben. 1981-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 1981–1982-ben Baján teljesített sorkatonai szolgálatot, 1982–1987 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán latin–történelem szakon az Eötvös Collegium hallgatójaként szerzett kitüntetéses középiskolai tanári oklevelet. 1984-től a Boronkai Iván vezette A Magyarországi Középkori Latinság Szótára szerkesztőségének munkatársaként vett részt a szótár kiadásra való előkészítésének munkálataiban, majd az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjának tagjaként állandó munkatársa lett. 1992–1993-ban a szótár negyedik kötetének társszerkesztője, 1995-től főszerkesztője. 1987-től rendszeresen tart egyetemi órákat, kezdetben az ELTE Latin Tanszékén latin nyelvi kurzusokat, később a középlatin filológiai program keretében szaktárgyi gyakorlatokat és előadásokat. 1997-ben középkori irodalomtörténetet tanított az Eötvös Collegium meghívott oktatójaként. 1992-től oktat egyetemen, 1997-től a PPKE BTK Medievisztika, 2001-től az Ókortudományi Intézet vezetője volt 2004-ig. Fő kutatási területe a középkori egyház-, eszme- és művelődéstörténet. Kandidátusi disszertációját 1996-ban védte meg, ennek tárgya a 12. század végi eszmetörténet volt (Anonymus és a Szent László-legenda). Akadémiai doktori címét igazoló oklevelét 2012-ben kapta meg. 1986-ban, 2001-ben, 2004-ben hosszabb ideig, több alkalommal pedig rövidebb kutatóúton Rómában, 1994-ben és 1999-ben Münchenben volt ösztöndíjas. 2001 óta évi rendszerességgel kutatásokat folytatott a Vatikáni Titkos Levéltárban. Hazai tudományos fórumok mellett nemzetközi konferenciákon (1992-ben Londonban, 1995-ben Leedsben, 1998-ban Velencében, 2001-ben Rómában és Utrechtben, 2008-ban Piliscsabán, 2013-ban Párizsban, 2018-ban Lipcsében) tartott idegen nyelvű előadásokat. Három alkalommal jelölték a MTA levelező tagságára. Szakterülete a medievisztika, vizsgálati módszere a középkori latin források történeti-filológiai értelmezése. Tudományos pályája kezdete óta a középkori eszmetörténet és egyháztörténet áll kutatásai középpontjában. Kutatásait három levéltár releváns dokumentumaira összpontosítja: a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár és a Vatikáni Apostoli Levéltár anyagára. Az Archivio Apostolico Vaticano középkori magyar vonatkozású anyagának (Hungarica) feltárásában hosszú idő után elsőként vette fel újra a munkát. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon mutatja be magyar, angol, német és olasz nyelven. Különösen fontos számára a határon túli magyar tudományos életben való részvétel. Alapítója az Analecta Mediaevalia évkönyv-sorozatnak. 2009 óta az Antik Tanulmányok, 2014 óta az Acta Antiqua szerkesztőbizottsági tagja. Irányításával készült Magyarországon az első tudományos digitális adatbázis, amely az új számítógépes technikában rejlő összes lehetőséget kihasználja. Két nemzetközi tudományos bizottságnak is tagja (Commission internationale de diplomatique; International Commission for the Thesaurus linguae Latinae). Két ciklusban volt titkára, majd újabb két ciklusban elnöke a MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Klasszika-filológiai Tudományos Bizottságának; jelenleg a Közép- és Neolatin Munkabizottság elnöke. Legfontosabb tudományos munkája A Magyarországi Középkori Latinság Szótára szerkesztése, és a magyar emlékek kutatása a Vatikáni Levéltárban. Erdő Péter bíborossal közösen munkálkodik a Formularium Ecclesiae Strigoniensis kiadásán.

Főbb művei

 1. A legendák László királya in Szent László emlékkönyv, szerk. Bódvai András, Budapest 2021, 58–79.
 2. Szkítia és a szittya azonosságtudat in Magyar Tudomány 182 (2021), Különszám, 176–187.
 3. Győr városának egyházai és templomai az írott forrásokban in Győr története I: A kezdetektől 1447-ig, szerk. Horváth Richárd et alii, Győr 2021, 163–180.
 4. Bakonybél korai oklevelei in Vallis Sanctorum: Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből, szerk. Dénesi Tamás, Bakonybél 2020, 29–44.
 5. Kamonci Balázs esete Urbánfalvi Jánossal in „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá”. Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára, szerk. Dubniczky Zsolt, Hermann Róbert et alii, Budapest 2020, 29–37.
 6. „Exemplum et informatio”. A Legenda aurea magyarországi recepciótörténetének két epizódja in „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára, szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes, 2020, 559–567.
 7. Formularium Ecclesiae Strigoniensis Közreadja Erdő Péter, Szovák Kornél, Tusor Péter, harmadik, javított kiadás, Budapest 2020 (Collectanea studiorum et textuum, classis I, vol. 4).
 8. Megjegyzések a mesterségbeli tudásátadás kutatásának középkori forrásterületeihez in Techné: A szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban 2018, 147–161.
 9. Győzelmi koronát nyertünk in Vigilia 83 (2018:8) 562–569.
 10. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae = A magyarországi középkori latinság szótára VI. kötet (K–M), kiadásra előkészítette Szovák Kornél, Argumentum Kiadó, Budapest 2017.
 11. Gondolatok a magyar őstörténet latin nyelvű kútfőiről in Annales: Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve 1 (2015) 139–150.
 12. A kamonci oltárosok egyezsége in Arcana Tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére, szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél, 1. kötet, Budapest, Debrecen 2014, 291–306.
 13. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae = A magyarországi középkori latinság szótára I. pótkötet (A–I), kiadásra előkészítette Szovák Kornél, Argumentum Kiadó, Budapest 2013.
 14. Ilkusi (Bylica) Márton pápai bullái in Magyarország és a római Szentszék: Források és távlatok: Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére, 2012, 27–49.
 15. Byzantine Emigrants in Italy in Infima aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History, ed. Péter E. Kovács, Kornél Szovák, Corvina Kiadó, Budapest 2009, 273–293.
 16. Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport, Róma 2004.
 17. Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae = A magyarországi középkori latinság szótára V. kötet (I), kiadásra előkészítette Szovák Kornél, Argumentum Kiadó, Budapest 1999.
 18. Pannonhalma: Képes kalauz a bencés Főapátság történetéhez és nevezetességeihez Pannonhalmi Bencés Főapátság, Pannonhalma 1996.
 19. Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae = A magyarországi középkori latinság szótára IV. kötet (F–H), kiadásra előkészítette Boronkai Iván és Szovák Kornél, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993.