Dr. Marton József

Marton József a Maros megyei Székelykálban született, 1950. április 15-én. Teológiai tanul-mányait Gyulafehérvárott végezte 1969–1975 között. 1992-ben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett teológiai doktori fokozatot, disszertációját az erdélyi katolikus papképzésről írta.

Márton Áron püspök szentelte pappá 1975. június 22-én. Ötévnyi lelkipásztori szolgálat (Székelyudvarhely, Ditró és Marosvásárhely) után 1980 őszétől Jakab Antal püspök a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola patrológia-, katekétika- és homiletikatanárává nevezte ki; ezzel párhuzamosan a Kántoriskola (szemináriumi líceum) spirituálisa és hittanára lett. 1985-ben ez utóbbi munka alóli felmentésével egyidőben a főiskolán a már oktatott tantárgyai mellé elöljárója az egyháztörténelem oktatását is rábízta. Ettől kezdve a gyulafehérvári Pasztorálteológiai Intézet – mely 2007-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának önálló intézete – egyháztörténelem és patrológiatanára. Oktatói munkája mellett 1990-ben Erdély-szinten megszervezte és 9 évig vezette a világiak teológiai képzését (levelező tagozat). 1996-ban aktívan részt vett a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának megszervezésében. 1996-tól napjainkig egyháztörténelmet és patrológiát tanít a hittudományi főiskolán.

1996-ban a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen elnyerte az egyetemi tanár fokozatot. 1996-tól 2016. október 1-ig (nyugdíjba vonulásáig) a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-egyetem Római Katolikus Teológia Karának egyetemi tanára, 15 éven (1997–2008, 2012–2016) át dékánja volt. 2008–2012-ig a Teológia Kar Pasztorálteológiai Intézete tanulmányi igazgatójának tisztségét is betöltötte.

1999-ben megszerezte a doktoráltatási jogot; mind ez ideig irányításával 36 jelölt szer-zett teológiai doktori címet, és 38 doktori bizottságban volt opponens. 1990-től 1999-ig a Gyulafehérvári Főegyházmegye Katekétikai Bizottságának titkára; a nyári továbbképzők szervezője és előadója volt. Ugyanekkor 1-8. osztály részére hittankönyvek kiadásában is oroszlánrészt vállalt. 2000 és 2016 között a hitoktatók nyári továbbképzésein rendszeresen tartott előadásokat. 1999-től 2020-ig a Márton Áron Szakkollégium igazgatója. 2000 és 2016 között a hittantanárok I. fokozati vizsgáin 35-ször dolgozatvezető, további 8 alkalommal elnök (romániai specialitás, helyszíni vizsgákról van szó). 1999-től 2007-ig az erdélyi Sapientia Kuratórium alapító tagja, utolsó négy évben alelnöke. A megalakult Erdélyi Magyar Egyetem vezetőtanácsának tagja (a hivatalos megszervezésig). 2000 és 2016 között a Studia Latina Catholica (Kolozsvár) folyóirat alapítója és főszerkesztője. 2001-től 2019-ig a Studia Theologica Transsyilvaniensia (Gyulafehérvár) folyóirat alapítója és főszerkesztője.

Egyházi célt szolgáló egyéb beosztásai: 2002 és 2006 között a Tanügy-minisztérium Teológiai Bizottságának tagja, mely a romániai és a külföldi egyetemeken szerzett doktori diplomákat honosította. 2004-től 2012-ig tagja a BBTE keretén belül működő Curriculum-Bizottságnak (az egyetem programjainak belső akkreditációját koordináló és ellenőrző gré-miuma). 2006 és 2011 között tagja volt a Tanügy-minisztérium Akkreditációs Teológiai Bi-zottságának, mely a docensi és egyetemi tanári előrelépéseket konfirmálta. 2008-tól 2011-ig a Főiskolai Oktatás Minőségét Biztosító Román Ügynökség (ARACIS) humanisztikai és teológiai állandó bizottságnak tagja. 2011 és 2016 között az Egyetemi Diplomák, Oklevelek és Bizonyítványok Hitelesítésének Országos Tanácsának (CNADTCU) is tagja volt.

Kutatómunkája eredményeit számos konferencián, tudományos ülésszakon, előadá-son ismertette és publikálta: 1990 és 2022 között 62 konferencián tartott tudományos elő-adást, 28 szimpóziumon pedig díszelőadást. Kutatási területe Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök írásos hagyatékának feldolgozása, valamint az Erdélyi Katolikus Egyház története. A „Márton Áron Hagyatéka” című sorozatban 28 kötet megjelenésében segédkezett.