Dr. Sáry Pál

Sáry Pál 1970-ben született Miskolcon. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1989-ben. Felsőfokú tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán vé-gezte, ahol 1997-ben summa cum laude minősítésű diplomát szerzett. Egy évig bírósági fogal-mazóként dolgozott. Római joggal professzora, Zlinszky János ösztönzésére kezdett foglal-kozni. 1998-tól a Miskolci Egyetem Római Jogi Tanszékének főállású oktatója, előbb tanár-segédi, 2003-tól adjunktusi, 2007-től docensi, majd 2017-től egyetemi tanári beosztásban.

2003-ban szerzett summa cum laude minősítésű PhD-fokozatot, 2012-ben habilitált. 2012-től a Római Jogi Tanszék vezetője, emellett 2014-től a (több tanszéket magába foglaló) Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet igazgatója. A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának oktatója és több doktorandusz témavezetője.

Főállása mellett 2003-tól 2008-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtörténeti Tanszékének részállású oktatója volt, előbb adjunktusi, majd docensi beosztásban. 2005-től 2014-ig az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) Állam- és Jogtudományi Szakbizottsá-gának titkára volt. 2007-től 2014-ig a Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica című folyóirat felelős szerkesztője, 2008-tól 2017-ig a Miskolci Jogi Szemle szerkesztő-bizottságának tagja volt. 2009-től a European Society for History of Law tagja. 2016-tól az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottságá-nak (REMA) tagja. 2020-ban a MAB Jogtörténeti és Jogelméleti Munkabizottságának elnö-kévé választották. 2020-tól a Szent István Tudományos Akadémia (SZITA) tagja, 2021-től a SZITA Jog- és Társadalomtudományi Osztályának titkára.

Közel kétszáz publikációval és több mint ötszáz hivatkozással rendelkezik. Előadásai-val folyamatosan szerepel a hazai és a külföldi tudományos konferenciákon. Külföldi kuta-tásait elsősorban a Leuveni Katolikus Egyetem könyvtáraiban végezte. Főbb kutatási terüle-tei: a római büntetőjog fejlődése, a római császárok vallás- és egyházpolitikai rendelkezései, az állam és az egyház kapcsolata a Római Birodalomban, ókeresztény állambölcselet.

Nős, felsége Gedeon Magdolna jogtörténész, római jogász. Egy gyermekük van.